POZVÁNKA

na prezenčné zasadnutie Predsedníctva SLSA, 

ktoré sa bude konať v Kremnici dňa 20. 6. 2024 od 14.00 hodín.

Presné miesto konania bude upresnené deň pred zasadnutím.

Návrh programu:

 1. Zahájenie
 2. Overenie uznášaniaschopnosti
 3. Schválenie programu zasadnutia 
 4. Aktuálna situácia v slovenskom lyžovaní – informácia 
 5. Právne spory SLSA – informácia 
 6. Vyhodnotenie sezóny 2023 – 2024 
 7. Členské schôdze úsekov
 8. Termín a miesto konania Výročnej konferencie SLSA 2024
 9. Účtovné závierky SLSA a FIRN SLA s.r.o.
 10. Doriešenie vozového parku SLSA a FIRN SLA s.r.o.
 11. Plán činnosti SLSA na III. štvrťrok 2024
 12. Rôzne, diskusia
 13. Ukončenie  

Program môže byť doplnený alebo inak upravený pri začiatku zasadnutia na základe predložených návrhov. 

Žiadame o spätné potvrdenie Vašej účasti emailom.

Tešíme sa na Vašu účasť!

V Banskej Bystrici, dňa 13. 6. 2024

Ivan Ivanič – prezident v.r.        Július Hermély – viceprezident v.r.         Jiří Jeřábek – viceprezident v.r.